ارزش های سازمان

ارزشهای سازمان ما عبارتند از:

  • مشتری مداری و حفظ روابط مستمر با مشتریهایمان
  • حفظ سرمایه های انسانی از طریق آموزش و شایسته سالاری و بهبود کیفی زندگی کاری کارکنان
  • مسئولیت پذیری اجتماعی و رعایت استانداردهای زیست محیطی
  • در نظر داشتن اصل کیفیت به عنوان رمز پایدار حیات